top of page
Kovács Gábor Muzsikus web logó

Pedagógia

A "Mosolyra Hangolva" gyermekprogram részletei.

Én elmentem a vásárba

A Kárikittyom trió mókás, zenés hang-játéka.

Én elmentem a vásárba.jpg

Három legény – Talponjáró, Messzelátó és Hangvarázsló – váratlanul a gyerekek között találják magukat. Rengeteg izgalmas kaland vár még rájuk, mire megérkeznek oda, ahová tulajdonképpen indultak: a kukutyini vásárba. Közben kiderül, hogy Messzelátó körbelátja az egész világot, Talponjáró egy pillanat alatt elhozza – akár a világ végéről is – amit Messzelátó fölfedezett. De ez még semmi! – Hangvarázsló bármiből, ami a kezébe akad (legyen az söprűnyél, portörlő, PETpalack, vagy éppen számítógép-egér) hangokat, sőt! – szépen szóló dalokat tud előcsalni. Egy óra zene, játék, vidám vásári hangulat a színpadon és a nézőtéren!
Részletek a műsorból:
https://www.youtube.com/watch?v=IpqiXBGKyZQ (4 perc) és https://www.youtube.com/watch?v=9ok3mRG8C3Y (4,5 perc)

A műsorban magától értetődően, hitelesen, rendkívül szórakoztató módon keverednek magyar népmesei elemek (üveghegy, óperenciás tenger, állatvásár, stb.) a modern kor gyerekeinek mindennapi használati eszközeivel, játékaival (mobiltelefon, GPS, távcső, számítógép, stb.)

Fejleszthető gyermeki kulcskompetenciák, készségek, attitűdök:

1. Anyanyelvi kommunikáció
• Rövid és hosszú távú memória / emlékezőképesség fejlesztése
• Az emlékezet, ezen belül a felidézés- gyorsaság és felidézés- pontosság fejlesztése
• Az elsődleges befogadás és a képi látásmód fejlesztése
• Az aktív szókincs bővítése, szókincsfejlesztés
• Megfigyelő- és megkülönböztető képesség fejlesztése
• A képzelet, az irányított gondolkodási képességek – ezen belül a következtetés képességének fejlesztése
• Nyelvi- kommunikációs képességek, ezen belül a produktív, a reproduktív beszédképességek és a véleménynyilvánítás képességének fejlesztése
• Dramatizáló képességek, ezen belül, a nem nyelvi kommunikációs képességek, félreproduktív és reproduktív beszédképesség és a beleélő képesség fejlesztése
• Helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédértés képességének fejlesztése
• Figyelemkoncentráció, figyelemtartósság fejlesztése
• A szövegértési készség fejlesztése
• A szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése

2. Hatékony önálló tanulás
• Gondolkodási műveletek, ezen belül az összefüggés felfogás és a következtetés képességének fejlesztése

3. Matematikai kompetencia
• Logikus gondolkodás képességének fejlesztése
• Analízis-szintézis képességének fejlesztése

4. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• Kommunikációs képességek, ezen belül a spontán beszédképességek, szándéknyilvánítás képességének fejlesztése

5. Zenei kompetencia
• Zenei befogadás, befogadói képességek fejlesztése
• Zenei reprodukció, ezen belül az éneklés képességének fejlesztése
• Ritmikai készség fejlesztése
• A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása
• A zenei érzék és a zeneértés képességének fejlesztése
• Önkifejező képesség és ötletgazdagság fejlesztése
• A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése
• Belső hallás és zenei memória fejlesztése

6. Szociális kompetencia
• Szociális alkalmazkodás, együttműködő képesség fejlesztése
• A zenéhez és az irodalomhoz való pozitív attitűd kialakítása, az irántuk való érdeklődés felkeltése
• Szociális alkalmazkodás, ezen belül az empátia és a fegyelmezettség fejlesztése

7. Esztétikai- művészetitudatosság és kifejezőkészség kompetencia
• Az absztraháló képesség fejlesztése
• A képzelőerő, a beleélés képességének fejlesztése
• A befogadói képességek fejlesztése

Nevelési feladatok:

1. Testi és lelki egészségre nevelés
• Pozitív attitűdök kialakítása és megerősítése az irodalomhoz, a zenéhez és az állatokhoz

2. Önismeret és társas kultúrára nevelés
• Egymás elfogadására való nevelés
• A társakkal szembeni pozitív viszonyulások kialakítása, megerősítése, a negatív viszonyulások visszaszorítása
• Nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás fejlesztése
• Mások véleményének és érveinek nyitott megközelítése
• Zenehallgatóvá és olvasóvá nevelés

3. Erkölcsi nevelés
• A megjelenő erkölcsi normák fogalmának megközelítése

4. Fenntarthatóság, környezettudatosság
• A természet és az állatok szeretetére, megismerésére való nevelés
• Felelős állattartásra nevelés

5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
• Nemzeti kultúránk és népköltészeti alkotásaink megismertetése

Tárgyi koncentráció:
• Irodalom
• Ének-zene
• Természetismeret
• Hon-és népismeret
• Erkölcstan

Hétmérföldes tarisznya

Zenés mese óvodásoknak, kisiskolásoknak

Én elmentem a vásárba.jpg

Mit jelent az hogy „hét mérföldes” a Zenetarisznya? Hogy lehet, hogy látszólag üresen lóg Muzsikus Gábor oldalán, mégis egyre-másra kerülnek elő belőle kincsek, meglepetések? Versek, dalok, találóskérdések, az évszakok, mese Fehér Nagyapóról és unokájáról… A dalok úgy szólnak a legszebben, ha közösen énekeljük, a találóskérdéseket a gyerekek fejtik meg elsőnek… Énekelünk, játszunk, együtt mókázunk, közben – észre sem vesszük – már körbe is táncoltuk az egész esztendőt; az évszakokat tavasztól tavaszig.

Ebben a műsorban óvodások, iskolások egyaránt tovább bővíthetik ismereteiket az évkörről, az évszakokról. A játékok, találóskérdések megfejtései során használják már megszerzett ismereteiket, tudásukat az évszakokról. Mindezekben segítségükre vannak a dalok-versek ritmikái, rímei, nyelvi játékai.

Fejleszthető gyermeki kulcskompetenciák, készségek, attitűdök:

1. Anyanyelvi kommunikáció
• Az aktív szókincs bővítése, szókincsfejlesztés
• A szövegértési készség fejlesztése
• Helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédértés képességének fejlesztése
• Megfigyelő képesség fejlesztése
• Rövid és hosszú távú memória / emlékezőképesség fejlesztése
• Az emlékezet, ezen belül a felidézés- gyorsaság és felidézés- pontosság fejlesztése
• Az elsődleges befogadás képességének fejlesztése
• Nyelvi- kommunikációs képességek, ezen belül a produktív beszédképességek és a véleménynyilvánítás képességének fejlesztése
• Reproduktív beszédképeségek fejlesztése
• Figyelemkoncentráció, figyelemtartósság fejlesztése
• A szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése

2. Hatékony önálló tanulás
• Gondolkodási műveletek, ezen belül az összefüggés felfogás és a következtetés képességének fejlesztése

3. Matematikai kompetencia
• Logikus gondolkodás képességének fejlesztése
• Analízis-szintézis képességének fejlesztése

4. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• Kommunikációs képességek, ezen belül a spontán beszédképességek, szándéknyilvánítás képességének fejlesztése

5. Zenei kompetencia
• Zenei befogadás, befogadói képességek fejlesztése
• Zenei reprodukció, ezen belül az éneklés képességének fejlesztése
• Ritmikai készség fejlesztése
• A zenei érzék és a zeneértés képességének fejlesztése
• Önkifejező képesség és ötletgazdagság fejlesztése
• A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése
• Belső hallás és zenei memória fejlesztése
• A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása

6. Szociális kompetencia
• A zenéhez és az irodalomhoz való pozitív attitűd kialakítása, az irántuk való érdeklődés felkeltése
• Szociális alkalmazkodás, ezen belül az empátia és a fegyelmezettség fejlesztése

7. Esztétikai- művészetitudatosság és kifejezőkészség kompetencia
• A képzelőerő, a beleélés képességének fejlesztése
• A befogadói képességek fejlesztése


Nevelési feladatok:

1. Testi és lelki egészségre nevelés
• Pozitív attitűdök kialakítása és megerősítése az irodalomhoz, a zenéhez és a természethez

2. Önismeret és társas kultúrára nevelés
• Egymás elfogadására való nevelés
• Az irodalom tanulása iránti érdeklődés fokozása, olvasóvá nevelés
• Zenehallgatóvá nevelés

3. Erkölcsi nevelés
• A megjelenő erkölcsi normák fogalmának megközelítése

4. Fenntarthatóság, környezettudatosság
• A természet és az állatok szeretetére, megismerésére való nevelés
• A természet védelmére nevelés

5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
• Nemzeti kultúránk és népköltészeti alkotásaink megismertetése

Tárgyi koncentráció:
• Irodalom
• Ének-zene
• Természetismeret
• Hon-és népismeret
• Erkölcstan

Állatmesék

Daljáték, vagy inkább dal + játék gyerekeknek, családoknak.

Én elmentem a vásárba.jpg

Ezúttal egy óriási mesekönyv kerül elő Muzsikus Gábor tarisznyájából. Állatmesék sorakoznak lapról lapra a kötetben, melyek mind dalként csendülnek fel Fehér nagyapó és unokája tanulságos történetének folytatásában. Milyen szórakoztató lehet egy dal az elképzelt kutyáról, a szomjas macskákról, kisegérről, bárányokról… - különösen, ha együtt énekeljük ezeket! Kiszámolós mondókát „faragunk”, együtt látogatunk el az állatóvodába, dalolunk, játszunk a gyerekekkel, szülőkkel, míg be nem csukódik a mesekönyv utolsó lapja is.

A Hétmérföldes tarisznya folytatásában ezúttal a természetről, az állatokról mesélek, énekelek. A gyerekek szinte mindent tudnak, mindenre rájönnek az előadás során, közben észrevétlenül használják nyelvünk játékait, fordulatainak sajátosságait.

Fejleszthető gyermeki kulcskompetenciák, készségek, attitűdök:

1. Anyanyelvi kommunikáció
• Az elsődleges befogadás és a képi látásmód fejlesztése
• Az aktív szókincs bővítése, szókincsfejlesztés
• Megfigyelő- és megkülönböztető képesség fejlesztése
• A képzelet, az irányított gondolkodási képességek – ezen belül a következtetés képességének fejlesztése
• Nyelvi- kommunikációs képességek, ezen belül a produktív beszédképességek és a véleménynyilvánítás képességének fejlesztése
• Reproduktív beszédképeségek fejlesztése
• Helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédértés képességének fejlesztése
• Rövid és hosszú távú memória / emlékezőképesség fejlesztése
• Az emlékezet, ezen belül a felidézés- gyorsaság és felidézés- pontosság fejlesztése
• Figyelemkoncentráció, figyelemtartósság fejlesztése
• A szövegértési készség fejlesztése
• A szövegértelmező, műértelmező képesség fejlesztése

2. Hatékony önálló tanulás
• Gondolkodási műveletek, ezen belül az összefüggés felfogás és a következtetés képességének fejlesztése

3. Matematikai kompetencia
• Logikus gondolkodás képességének fejlesztése
• Analízis-szintézis képességének fejlesztése

4. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• Kommunikációs képességek, ezen belül a spontán beszédképességek, szándéknyilvánítás képességének fejlesztése

5. Zenei kompetencia
• Zenei befogadás, befogadói képességek fejlesztése
• Zenei reprodukció, ezen belül az éneklés képességének fejlesztése
• Ritmikai készség fejlesztése
• A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása
• A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése
• Belső hallás és zenei memória fejlesztése
• A zenei érzék és a zeneértés képességének fejlesztése
• Önkifejező képesség és ötletgazdagság fejlesztése

6. Szociális kompetencia
• A zenéhez és az irodalomhoz való pozitív attitűd kialakítása, az irántuk való érdeklődés felkeltése
• Szociális alkalmazkodás, ezen belül az empátia és a fegyelmezettség fejlesztése

7. Esztétikai- művészetitudatosság és kifejezőkészség kompetencia
• A képzelőerő, a beleélés képességének fejlesztése
• A befogadói képességek fejlesztése

Zenetarisznya

Gyerekeknek, családoknak, a muzsika kedvelőinek.

Én elmentem a vásárba.jpg

Milyen titkokat rejt ez a tarisznya? Miben rejlik varázsereje? Hogy lehet az, hogy ha egy verset belerakunk, az a következő pillanatban dalként kerül elő belőle? Ha belepottyan a tarisznyába egy fakanál – hangszer lesz belőle. Ugyanígy csodaszámba megy, hogy a biciklipumpából furulyát, a műanyag szívószálból klarinétot, a portörlőből fuvolát, és - szinte hihetetlen - az üdítős palackból gyönyörűen szóló szájorgonát varázsol a Zenetarisznya.
https://www.youtube.com/watch?v=mQFojz2xSXE (rövid ismertető film – 2 perc)

Az interaktív egy órás előadás folyamán közösen énekelünk, mondókákat, dalokat tanulunk a gyerekekkel. Magamról, az egykor falun fölnevelkedő gyerek mindennapjairól, játékairól mesélek nekik, akik kellőképpen elcsodálkoznak azon, hogy – nem is olyan régen – még gyertyával világítottunk, a fúrót nem áram hajtotta, hanem kézzel tekertük, számítógép, mobiltelefon nem létezett, televízió is alig egy-kettő a faluban…és hogy milyen leleményesek voltunk mi, gyerekek, ha játékról, hangszerek elkészítéséről volt szó.

Fejleszthető gyermeki kulcskompetenciák, készségek, attitűdök:

1. Anyanyelvi kommunikáció
• Az elsődleges befogadás képességének fejlesztése
• Az aktív szókincs bővítése, szókincsfejlesztés
• Nyelvi- kommunikációs képességek, ezen belül a produktív beszédképességek és a véleménynyilvánítás képességének fejlesztése
• A nyelvi kreativitás képességének fejlesztése
• Reproduktív beszédképeségek fejlesztése
• Helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás és beszédértés képességének fejlesztése
• Megfigyelő- és megkülönböztető képesség fejlesztése
• A képzelet, az irányított gondolkodási képességek – ezen belül a következtetés képességének fejlesztése
• Rövid és hosszú távú memória / emlékezőképesség fejlesztése
• Az emlékezet, ezen belül a felidézés- gyorsaság és felidézés- pontosság fejlesztése
• Figyelemkoncentráció, figyelemtartósság fejlesztése
• A szövegértési készség fejlesztése

2. Hatékony önálló tanulás
• Gondolkodási műveletek, ezen belül az összefüggés felfogás és a következtetés képességének fejlesztése

3. Matematikai kompetencia
• Logikus gondolkodás képességének fejlesztése
• Analízis-szintézis képességének fejlesztése

4. Zenei kompetencia
• Zenei befogadás, befogadói képességek fejlesztése
• Zenei reprodukció, ezen belül az éneklés képességének fejlesztése
• A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása
• A zenei érzék és a zeneértés képességének fejlesztése
• Önkifejező képesség és ötletgazdagság fejlesztése
• A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése
• Belső hallás és zenei memória fejlesztése
• Ritmikai készség fejlesztése

5. Esztétikai- művészetitudatosság és kifejezőkészség kompetencia
• A kritikai gondolkodás képességének fejlesztése, ezen belül a véleménynyilvánítás és az esztétikai értékítélet képességének fejlesztése
• A képzelőerő, a beleélés képességének fejlesztése
• A befogadói képességek fejlesztése

6. Szociális kompetencia
• A zenéhez és az irodalomhoz való pozitív attitűd kialakítása, az irántuk való érdeklődés felkeltése
• Szociális alkalmazkodás, ezen belül az empátia és a fegyelmezettség fejlesztése

7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• Kommunikációs képességek, ezen belül a spontán beszédképességek, szándéknyilvánítás képességének fejlesztése

Nevelési feladatok:

1. Testi és lelki egészségre nevelés
• Pozitív attitűdök kialakítása és megerősítése az irodalomhoz és a zenéhez

2. Önismeret és társas kultúrára nevelés
• Egymás elfogadására való nevelés
• Az irodalom tanulása iránti érdeklődés fokozása, olvasóvá nevelés
• Zenehallgatóvá nevelés

3. Erkölcsi nevelés
• A megjelenő erkölcsi normák fogalmának megközelítése

4. Fenntarthatóság, környezettudatosság
• A környezetünk védelmére való nevelés
• Újra hasznosító magatartásra nevelés

5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
• Nemzeti kultúránk és népköltészeti alkotásaink megismertetése

Tárgyi koncentráció:
• Irodalom
• Ének-zene
• Hon-és népismeret
• Természetismeret
• Erkölcstan

Kacor Király

Mesejáték sok zenével, vidámsággal 3-8 éves gyerekeknek, családoknak.

Én elmentem a vásárba.jpg

A közismert népmese zenés feldolgozása magyar népdalok, népi hangszerek, és különleges, egyedi hangkeltő-hangulatfestő eszközök, hangszerek segítségével. A Benedek Elek, Illyés Gyula, és más jeles írók által feldolgozott népmese 45 perces, rendkívül humoros színpadi feldolgozása.
https://www.muzsikus.com/muzsika (teljes CD-anyag - 45 perc)

Az ismert meséhez képest ez a változat nem ott ér véget, hogy a Kacor Királytól megrémült erdei állatok mind világgá szaladnak! A történet folytatódik, és nagyon tanulságos, igazságos végkicsengésében a gyerekek igazságérzete, értékrendje is megerősítést nyer.

Fejleszthető gyermeki kulcskompetenciák, készségek, attitűdök:
1. Anyanyelvi kommunikáció
• Aktív szókincs bővítése, szókincsfejlesztés
• Megfigyelő- és megkülönböztető képesség fejlesztése
• A képzelet, az irányított gondolkodási képességek – ezen belül a következtetés képességének fejlesztése
• Szövegtagolási képeség fejlesztése a különböző logikai egységek felismerésével
• Nyelvi- kommunikációs képességek, ezen belül a produktív beszédképességek és a véleménynyilvánítás képességének fejlesztése
• Helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás fejlesztése
• Rövid és hosszú távú memória / emlékezőképesség fejlesztése
• Figyelemkoncentráció, figyelemtartósság fejlesztése

2. Hatékony önálló tanulás
• Gondolkodási műveletek, ezen belül az összefüggés felfogás és a következtetés képességének fejlesztése

3. Matematikai kompetencia
• Logikus gondolkodás képességének fejlesztése
• Analízis-szintézis képességének fejlesztése

4. Zenei kompetencia
• Zenei befogadás, befogadói képességek fejlesztése
• Az érzelmi és intellektuális befogadás egyensúlyának fejlesztése
• Adekvát befogadói attitűd kialakítása
• Ritmikai készség fejlesztése
• A zenehallgatásra irányuló teljes figyelem képességének kialakítása
• A hangszínhallás, a többszólamú hallási készség és a formaérzék fejlesztése
• Belső hallás és zenei memória fejlesztése

5. Szociális kompetencia
• Az irodalomhoz való pozitív attitűd, irodalom iránti érdeklődés felkeltése
• Szociális alkalmazkodás, ezen belül a fegyelmezettség fejlesztése

6. Esztétikai- művészetitudatosság és kifejezőkészség kompetencia
• Beszédértés képességének fejlesztése
• A képzelőerő, a beleélés képességének fejlesztése
• Szépérzék fejlesztése

Nevelési feladatok:

1. Testi és lelki egészségre nevelés
• Pozitív attitűdök kialakítása és megerősítése az irodalomhoz és a zenéhez

2. Önismeret és társas kultúrára nevelés
• Egymás elfogadására való nevelés
• Az irodalom tanulása iránti érdeklődés fokozása, olvasóvá nevelés
• Zenehallgatóvá nevelés

3. Erkölcsi nevelés
• A megjelenő erkölcsi normák fogalmának megközelítése

4. Fenntarthatóság, környezettudatosság
• A természet és az állatok szeretetére, megismerésére való nevelés

5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
• Nemzeti kultúránk és irodalmunk megismertetése

Tárgyi koncentráció:
• Irodalom
• Ének-zene
• Környezetismeret
• Hon-és népismeret
• Erkölcstan

HU-HA!

Interaktív, zenés, hangszerkészítő kézműves foglalkozás, minden korosztály számára.

Én elmentem a vásárba.jpg

Hová dobjam…? – A kukába? Szelektív gyűjtőbe? Vagy el se dobjam? Használható még valamire a PETpalack, a kupak, az üdítős doboz, szívószál, nylonzacskó…? Muzsikus Gábor szerint IGEN! Sőt, nem is akármire! Hangszereket – kiváló muzsikáló szerszámokat – készítünk a gyerekekkel ház körül keletkező hulladékokból: PETpalack-köcsögdudát, különféle csörgőket, szívószál-klarinétot, szilveszteri trombitát, tilinkót… Azután együtt muzsikálunk ezekkel, és ki-ki hazaviheti az elkészült (foglalkozásonként 3 – 6 db.) „hulladék-hangszerét”.
https://www.youtube.com/watch?v=ygPWw5ZUpfE (MTV interjú – 4,5 perc)

A kézműves foglalkozás során a gyerekek – többnyire párban segítve egymást – érdekfeszítő módon használják, fejlesztik kézügyességüket. Biztonsági ollóval vágnak, kötöznek, ragasztanak, kalapálnak… Minden apró mozzanatnak a foglalkozás során megvan a maga „mesterségbeli” fogása, ezeken keresztül a gyerekek jövőjére – későbbi manuális feladataik megoldására – nézve a haszna. Kivételesen sok sikerélményt, kreativitást mozgat meg a gyerekekben ez a foglalkozás!


Fejleszthető gyermeki kulcskompetenciák, készségek, attitűdök:

1. Anyanyelvi kommunikáció
• Aktív szókincs bővítése, szókincsfejlesztés
• Megfigyelő- és megkülönböztető képesség fejlesztése
• A képzelet, az irányított gondolkodási képességek fejlesztése
• Az elemi alkotó-, kritikai- (önértékelő) és ítélő képességek működtetése az alkotó- és
elemző munka során
• Nyelvi- kommunikációs képességek, ezen belül a produktív beszédképességek és a véleménynyilvánítás képességének fejlesztése
• Helyesejtési normákhoz igazodó beszédhallás fejlesztése
• Rövid és hosszú távú memória / emlékezőképesség fejlesztése
• Figyelemkoncentráció, figyelemtartósság fejlesztése

2. Matematikai kompetencia
• Logikus gondolkodás képességének fejlesztése
• Analízis-szintézis képességének fejlesztése
• A kreativitás képességének fejlesztése

3. Zenei kompetencia
• Zenei befogadás, befogadói képességek fejlesztése
• A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű zenei ismeretek megszerzése, a tudatos hangszerhasználat kialakítása
• A zenei tapasztalatok bővítése, e tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer alapozása
• Zenei alkotóképesség, improvizáció fejlesztése
• Ritmikai készség fejlesztése
• A zenei érzék és a zeneértés képességének fejlesztése
• Önkifejező képesség és ötletgazdagság fejlesztése
• Zenei fantázia és zenei kreativitás fejlesztése
• Generatív és kreatív zenei tevékenységek fejlesztése
• Belső hallás és zenei memória fejlesztése

4. Speciális kompetencia
• Pszichomotoros képességek és készségek fejlesztése: kivitelezés; kombinatív képesség; önellenőrzés; utánzás; kiválasztás; mozgáskoordináció; finommotorikus mozgások
• Kognitív képességek és készségek fejlesztése: a szükségletek és lehetőségek felismerése, belátás (összefüggés - felismerés); probléma felismerés és megoldás (kreativitás), rendszerezés; tervezési képesség; alkotóképesség; konstruáló képesség (modellalkotó képesség); helyzet felismerési képesség
• Személyes képességek és készségek fejlesztése: az önismeret, az önfejlesztés, az önkiszolgálás, az önellátás képessége; önvédelmi képesség(balesetmegelőzés); kitartás; céltudatosság; szervezés, kezdeményezés, akaraterő
• Technikai műveltség fejlesztése a szaknyelv tudatos és helyes használatával

5. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• Feladattudat, feladattartás, figyelemmegosztás fejlesztése
• Tájékozódás az anyagokhoz kötődő mesterségekről, szakmákról
• Produktív beszéd fejlesztése, nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás fejlesztése

6. Esztétikai- művészetitudatosság és kifejezőkészség kompetencia
• Megismerés – ezen belül tapasztalatszerzés – az anyagok használatával
• Ismeretek alkalmazása a hangszerek elkészítése során
• A képzelőerő, a beleélés képességének fejlesztése
• Szépérzék fejlesztése
7. Természettudományos kompetencia
• Környezetkímélő és a természetet szerető viselkedésre irányultság kifejlesztése

8. Szociális kompetencia
• A zenéhez, a hangszerekhez való pozitív attitűd, a zene iránti érdeklődés felkeltése
• Szociális alkalmazkodás, együttműködő képesség fejlesztése
• Szociális alkalmazkodás, ezen belül a segítségnyújtás és segítségelfogadás képességének fejlesztése a páros munka során.
• Az empátiás készség-, társas kapcsolatok fejlesztése
• Pontosság, rendszeresség, önellenőrzés képességének fejlesztése az alkotás során
• Az önellenőrzés képességének fejlesztése az elkészült munka „használatbavételével”
9. Hatékony önálló tanulás
• Gondolkodási műveletek, ezen belül az összefüggés felfogás és a következtetés képességének fejlesztése
• Problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztése


Nevelési feladatok:

1. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
• Mások segítésére, segítségnyújtásra való nevelés.

2. Testi és lelki egészségre nevelés
• Pozitív attitűdök kialakítása és megerősítése a hangszerekhez és a zenéhez
• A szaknyelvek helyes, tudatos használatára nevelés
• Munkaeszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatára nevelés

3. Önismeret és társas kultúrára nevelés
• A felnőttekkel, társakkal való együttműködésre nevelés
• Egymás elfogadására való nevelés
• A társakkal szembeni pozitív viszonyulások kialakítása, megerősítése, a negatív viszonyulások visszaszorítása
• Nyilvánosság előtti magabiztos megszólalás fejlesztése
• Mások véleményének és érveinek nyitott megközelítése
• Az zene tanulása iránti érdeklődés fokozása, zenehallgatóvá nevelés

4. Erkölcsi nevelés
• Igényes munkára, rendszerességre, tudatosságra, pontosságra való nevelés

5. Fenntarthatóság, környezettudatosság
• A környezetünk védelmére való nevelés
• Újra hasznosító magatartásra nevelés

6. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
• Nemzeti kultúránk és hagyományos hangszereink megismertetése

Tárgyi koncentráció:

• Irodalom
• Életvitel
• Ének-zene
• Természetismeret
• Hon-és népismeret
• Erkölcstan

Én elmentem a vásárba
Hétmérföldes tarisznya
Állatmesék
Zenetarisznya
Kacor Király
HU-HA!
bottom of page